top of page

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen "Ursone Derivatives", hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer gelden zoals vermeld op de website.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn all in; inclusief cursusmateriaal, hapjes/ lunch en drankjes. Met andere woorden: er zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen in onderling overleg aanpassingen maken.

Artikel 3 Inschrijving

Inschrijving geschiedt via de website of na mailwisseling/ correspondentie. Op de website zal Opdrachtgever akkoord moeten gaan met de algemene voorwaarden alvorens in te kunnen schrijven. Bij mailwisseling zal Opdrachtgever nog akkoord moeten geven op algemene voorwaarden alvorens er een overeenkomst kan worden aangegaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hieromtrent inlichten.

Opdrachtgever zal een afschrift ontvangen van de termijnen en voorwaarden van de inschrijving voor de eigen administratie.

Artikel 4 Opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever/ Bedenktijd

 1. Opdrachtgever heeft een bedenktijd van twee weken na aangaan van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever besluit tot opzegging van de overeenkomst zal hij dit terstond schriftelijk moeten melden aan Opdrachtnemer. Betalingen die al hebben plaatsgevonden zullen vervolgens door opdrachtnemer binnen twee weken gerestitueerd worden.

 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tot een maand voor aanvang van de cursus/ workshop, Opdrachtnemer zal betalingen die al hebben plaatsgevonden binnen twee weken na opzegging restitueren.

 3. Opzeggingen binnen een maand voor aanvang van de cursus/ workshop resulteren niet in een restitutie van reeds gedane betalingen. Indien nog niet is overgegaan tot betaling blijft de Opdrachtgever verplicht alsnog de overeengekomen betaling te voldoen.

 

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een workshop/ cursus. Het minimaal aantal aanmeldingen staat op 6.

 3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 7 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

 

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het instituut (Ursone Derivatives), haar medewerkers en de docenten. Hierbij kan men denken aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.

 

Artikel 9 Eigendomsrecht en auteursrecht Cursusmateriaal

Het eigendomsrecht en auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij Ursone Derivatives. Opdrachtgever mag dit materiaal meenemen voor eigen gebruik, echter het is Opdrachtgever niet toegestaan het materiaal te delen met derden en/ of op enigerlei wijze te distribueren.

 

Artikel 10 Klachtenregeling

 1. Ursone Derivatives beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid.

 2. Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden

 3. Indien Opdrachtgever een klacht indient bij opdrachtnemer, zal hierop binnen 4 weken worden gereageerd. Opdrachtnemer zal hiertoe een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan Opdrachtgever doen toekomen.

 4. Klachten worden vervolgens binnen een redelijke termijn afgehandeld. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de Opdrachtgever hiervan binnen vier weken verwittigd. Hierbij wordt het uitstel toegelicht en zal er een indicatie worden gegeven wanneer Opdrachtnemer verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

 5. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van twee jaar.

 6. Opdrachtgever heeft een beroepsmogelijkheid bij de Heer C.A. Jelsa, Wilhelminapark 26, 2342 AH te Oegstgeest. Beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend; eventuele consequenties worden door Opdrachtnemer snel afgehandeld.

bottom of page